גזברות המועצה אחראית על המינהל הכספי ברשות. גזברית המועצה מתמנה על פי חוק (תפקיד סטטוטורי). ראש הרשות, יחד עם הגזברית, אחראים בחתימה משותפת על כל המסמכים הכספיים המחייבים את הרשות.
הגזברות בכלל והגזברית בפרט אחראים על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות החוקיות של המועצה וניהולם הנכון של המשאבים אלו תוך שמירה על החוקים, התקנות, הצווים וחוזרי שר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ורואה החשבון לרשויות. מתפקידה של הגזברות לשמור על האיזון בין ההכנסות וההוצאות – זאת, כדי לאפשר לרשות המקומית בסיס כספי איתן במסגרת תקציבית מתוכננת, תוך פיקוח ובקרה חשבונאיים נאותים.
לאחר אישור התקציב הרגיל והבלתי רגיל במוסדות הרשות ובמשרד הפנים, התקציב הופך להיות מסמך משפטי אשר מחייב את הרשות. על הגזברית לקיים מעקב ולמנוע היווצרות חריגות בהוצאות, כדי לעמוד במימוש ההכנסות העצמיות והאחרות בהתאם להנחיות משרד הפנים להכנת התקציב, לנוהלי הרשות ולחוק יסודות התקציב.

ניהול המשק הכספי

הגזברית אחראית לבניית מערך לניהול כספי שוטף ולגילוי נאות של מצבה הכספי של הרשות.

דהיינו: מעקב חשבונאי על-פי כללי משרד הפנים, רישום חשבונאי של כל הפעולות הכספיות בספרים הראשיים, רישום וניהול ספרי העזר וספרי המלוות והתאמתם לספרים הראשיים והכנת הדו"חות השונים, לגורמים המוסמכים על-פי דרישות חוק.

פיתוח כללי

החשיבה הכלכלית היזמית, שחדרה בשנים האחרונות לרשויות המקומיות, הוסיפה לתפקיד הגזברית מימד חשוב נוסף – הגזברית הפכה לגורם מפתח לפיתוח הכלכלי תוך השתתפות במאמץ להרחיב את בסיס הקיום הכלכלי של הרשות, על-ידי פעילויות יזמית כלכלית ועסקית ישירות באמצעות הרשות, באמצעות חברה כלכלית-עירונית, באמצעות יזמים פרטיים או בשותפויות של כולם או חלקם.

מערך מידע של תשלומי החובה

מערכת המידע של הנכסים והתעריפים, שמנהלת יחידת השומה והגבייה של הרשות, מצויה אף היא באחריות הגזבר. מידי שנה, ובאופן שוטף בטרם הכנת צווי הארנונה, מתעדכן ספר השומה באשר לשינויים בנכסים, בתעריפים, בהנחות ובבניית מבנים חדשים – בין למגורים ובין שלא למגורים.

אחריות ניהולית

לגזבר אחריות לארגונם ולהפעלתם של יחידות שומה, גבייה, תקציבים, התקשרויות, חשבויות, הנה"ח, ניהול הנכסים, שכר, מחסנים, אינוונטר ורכש – האמור כפוף למבנה הארגוני של אותה רשות מקומית, לדין ולהנחיות משרד הפנים. בחלק מהרשויות המקומיות אחריות גזבר אינה כוללת את כל האמור לעיל ובחלק אחר האחריות הינה גם בנושאים נוספים כגון: מחשוב וחברות כלכליות.

חתימה על מסמכים הנוגעים לכספים

כל חוזה, כתב התחייבות, או תעודה אחרת, שיש בהם התחייבות כספית מטעם הרשות, וכל פקודת תשלום, שובר תשלום או צ'יק לחובת קופת הרשות, יהיו חתומים ע"י ראש הרשות והגזבר או המוסמכים על ידם על פי הדין.

הגזבר רשאי לתת זכות חתימה באישור המועצה עד לסכום מסוים לעובד אחר.

 

 

בעלי תפקידים ופרטים ליצירת קשר
שם תפקיד טלפון פקס כתובת דוא”ל
רו"ח ליליאן אדרי גזברית המועצה 08-9938904 08-9554774 [email protected]
הגר זגורי מזכירת גזברות 08-9938905   [email protected]
שעות פעילות: 16:30-8:00