מחלקת  רישוי עסקים אחראית על הפקת רישיונות עסק לבעלי עסקים הטעוני רישוי. 
מטרת רישוי עסקים היא : מניעת סכנות לשלום הציבור, הבטחת איכות נאותה של הסביבה, הבטחת בריאות ובטיחות של הציבור. מחלקת רישוי עסקים עובדת בשיתוף עם גורמים המוסמכים כגון: משטרה, כיבוי אש, משרד הבריאות, איכות הסביבה, תכנון ובנייה. המחלקה מסייעת לבעלי עסקים חדשים לקבל רישיון עסק על ידי הסברה וליווי צמוד והדוק עד מועד הנפקת הרישיון.
האגף לרישוי ופיקוח על העסקים מהווה ציר המקשר בינך, בעל העסק ובין גורמי הרישוי השונים, תוך הקצאת משאבי אנוש וזמן לזירוז הליכי הרישוי ככל שניתן, ולהקל עליך, בעל העסק בקבלת רשיון העסק.
 

רשיון לניהול עסק – מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

1. שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים)

2. מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור(הבטחה מפני התפרצות ושוד)

3. דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בע"ח וזיהום מקורות המים,

4. הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.
 

רשיון מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ותשלום האגרה.
עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי אגף רישוי ופיקוח עסקים.

בירורים וחוות דעת מקדמית

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי רציני.
על כן, מן הראוי לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.
עובדי המחלקה עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע.

אילו עסקים חייבים ברישיון עסק? 

העסקים החייבים ברישיון עסק הינם העסקים טעוני הרישוי מחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות:

1. בתי מרקחת ורוקחות
2. דלק ואנרגיה 
3. חקלאות ובעלי חיים
4. מזון
5. מסחר
6. עינוג ציבורי, נופש וספורט
7. רכב ותעבורה
8. שמירה ואבטחה
9. תעשייה ומלאכה
10. מים ופסולת

באילו מקרים חייב בעל העסק ברישיון חדש להפעלת העסק?

  1. שינוי בעלות בעסק.
  2. שינוי בסוג העסק.
  3. שינוי/ תוספת בעסק קיים או הרחבתו.
  4. תוספת סוג/פריט לעסק.
  5. שינוי מקום העסק.
  6. עסקים המחוייבים בחידוש תקופתי של הרישיון.
  7. חיסול העסק - יש להודיע על כך למחלקת רישוי עסקים

לפני הגשת בקשה מומלץ:

1. לקבוע פגישה מראש עם שחר עשוש, מנהל רישוי עסקים במועצה.
2. הבאת לפגישה את המסמכים הבאים: תוכנית מאושרת ע"י ועדת תכנון ובנייה, טופס 4 ( טופס אכלוס), הייתר בניה,ת"ז של בעל העסק/יפויי כח במידה ונציג מטעם בעל העסק מגיש את הבקשה.
2.  תשלום אגרה- טופס יינתן במחלקת רישוי העסקים
 

קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
לבקשה יש לצרף:

1.תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').
2.מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א').
3.תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1

התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

הגשת בקשה ותוכניות לקבלת רשיון

הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל.
הבקשה תוגש ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק. לטופס יש לצרף:
חמש - שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך,רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס,הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים: •גוש, חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

•תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1
•תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 (מפה מצבית)
•תכנית העסק בקנ"מ 1:100
•בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פריסתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש, הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.
 

מתי להגיש בקשה לקבלת רשיון?


•בעת פתיחת עסק חדש.
•במידה וחל שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשת בקשה חדשה, כמפורט להלן: ?הגדלה או הקטנת השטח.
?שינויים פיזיים פנימיים וחיצונים במבנה העסק.
•תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
•שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות, וכד'...
סגירת עסק - מחייבת מתן הודעה לרכזי הרישוי באגף.

 

הליך הטיפול בבקשה לרשיון עסק :

לאחר אישור התוכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק. קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה יש לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון. אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק.
הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישור
*במידה וישנו סירוב מגורם אחד או יותר הרשות לא תוכל להנפיק רישיון עסק.

 

חשוב לדעת!   
רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר.   

 

שעות פעילות8:00-16:00

 

שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
שחר עשוש מנהל רישוי 050-8111069
08-9938917
[email protected]
פקס: 08-9942203

לצפייה בטפסים לחצו כאן