לכבוד
היחידה למכרזים
 

 
 
 
הנדון: בקשה להתקבל כקבלן / ספק מוכר
 
הנני מבקש להתקבל כקבלן/ספק מוכר על ידכם לצורך ביצוע עבודות/אספקת טובין בסכומים שמופיעים בתקנות המכרזים למכרזי זוטא.
במסגרת זו אין מפרסמים ולמציעים המוכרים נשלחות הזמנות ישירות להשתתף במכרזים.
 
 

שתי העבודות/ אספקות הטובין האחרונות אשר ביצעתי היו:

 

פרטי הקבלן/הספק המבקש (במקרה והמבקש הינו חברה או שותפות):

 

 

שם/ות מנהלי החברה/השותפים
 
 

שמות בעלי המניות

 

 

מורשי חתימה של החברה/שותפות

 

 

 

 

פרטי סיווג הקבלן לפי חוק רישום הקבלנים (חובה לפרט את כל הסעיפים).

 

חובה לצרף לבקשה

 

 

 

Browser not supported