מחלקת  רישוי עסקים אחראית על הפקת רישיונות עסק לבעלי עסקים הטעוני רישוי. 
מטרת המחלקה היא מניעת סכנות לשלום הציבור, הבטחת איכות נאותה של הסביבה, הבטחת בריאות ובטיחות של הציבור.
המחלקה עובדת בשיתוף גורמים המוסמכים המעניקים את האישור מטעמם:
משרד הבריאות | משרד הכלכלה | משרד להגנת הסביבה | משרד החלקאות ופיתוח הכפר | משטרת ישראל | הרשות הארצית לכבאות והצלה | ועדת תכנון ובנייה
טרם הגשת הבקשה, אנו ממליצים מספר דברים:
1- לקבוע פגישה עם שחר עשוש (מנהל תחום רישוי העסקים במועצה) והצטיידות במסמכים הבאים : תכנית מאושרת על ידי ועדת תכנון ןובנייה, טופס 4 ( טופס אכלוס), היתר בנייה, ת.ז של בעל העסק יפוי כוח במידה ובעל העסק לא יהיה הגורם שמגיש את הבקשה.
2- תשלום אגרה - ניתן לקחת את הטופס במחלקת רישוי העסקים בעת ההגעה.

רשיון לניהול עסק – מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רשיון לפתיחתו וניהולו.
הרשיון לניהול העסק הינו האישור הניתן ע"י רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רשיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע"פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן:

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, קובע את תהליך רישוי העסקים. כמו כן, מסמיך החוק את שר הפנים לקבוע צווים ותקנות לרישוי עסקים, על מנת להגן על טובת הציבור, תוך שמירה על המטרות המוגדרות בסעיף 1 לחוק:

1. איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים
2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
4. מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים
5. מניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות
6. בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים
7. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות


קבוצות רישוי:
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות וקוסמטיקה.
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה.
קבוצה 3 – חקלאות ובעלי חיים.
קבוצה 4 – מזון.
קבוצה 5 – מים ופסולת.
קבוצה 6 – מסחר ושונות.
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט.
קבוצה 8 – רכב ותעבורה.
קבוצה 9 – שירותי שמירה ואבטחה.
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים.
חשוב לדעת!  רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק ו/או מפעיל העסק ורשום על שמו. הרישיון לא ניתן למקום העסק - למבנה. הרישיון אינו ניתן להעברה לא על שם בעל עסק אחר ולא למקום אחר. 

שעות פעילות המחלקה: ימים א'- ה' בין השעות 8:00-16:00 

שם תפקיד טלפון כתובת דוא”ל
שחר עשוש מנהל רישוי 050-8111069
08-9938917
[email protected]
פקס: 08-9942203
קצת על תהליכי העבודה