הגשת השגה על חיובי ארנונה

 

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה על חיוב הארנונה לשנת המס השוטפת, אם מצא כי נפלה טעות בחיוב הארנונה בגין חזקה בנכס, סוג הנכס, שטחו, מיקומו או השימוש בו ו/או שאינו בעל שליטה בחברה המחזיקה בנכס.

השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה תוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או חיוב חדש.

דרכי הגשת השגה:

.1 דואר רשום עם אישור מסירה לכתובת: מנהל הארנונה שדות נגב ד.נ הנגב מיקוד 5820000

.2  דוא"ל [email protected].

3. בפקס מספר 08-9938357 ניתן לוודא שהפקס התקבל בטלפון 08-9938934