מטרת הועדה:

מטרה הועדה הינה לדון בכל דו"חות הביקורת הנוגעים לרשות המקומית כגון: דו"ח מבקר הרשות השנתי, דו"ח משרד הפנים הרבעוני והשנתי, דו"ח מבקר המדינה ודו"חות אחרים, ואחריותה הינה לעקוב אחר תיקון הליקויים.

תחומי עיסוק:

  • הועדה תקבל, תדון ותטפל בדו"חות ובנושאים הבאים: כל דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על פעילות הרשות המקומית, כל דו"ח ביקורת של משרד הפנים על הרשות המקומית, כל דו"ח של מבקר הרשות וכל דו"ח ביקורת אחר. 
  • הועדה תעקוב אחר תיקון הליקויים על פי הדו"חות שהתקבלו.

הרכב הועדה:

מספר חברי הועדה לא יעלה על 7 אנשים.

חברי הועדה יהיו רק חברים נבחרים מבין חברי מליאת המועצה.

ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בה.

*ועדה זו הינה ועדת חובה

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
מנחם מועלם יו"ר, חבר מליאה
ירמי חדרי חבר מליאה
רמי כהן חבר מליאה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה, משתתפת 
ליליאן אדרי גזברית המועצה, משתתפת 
אלי יגנה מבקר פנים, משתתף נוסף

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*