מטרת הועדה:

לבחון את זכאותם של תושבים לסוגי ההנחות שהינן בסמכות הועדה על פי קריטריונים שקבע החוק. כמו כן, מטרת הועדה הינה ולקבוע את ההנחה במנעד שהתיר החוק בהתאם למצבו של מבקש ההנחה.
 

הרכב הועדה:

2 חברי מליאת המועצה

גזבר או עובד מטעמו

מנהל המחלקה לשירותים חברתיים או עובד מטעמו

יועץ משפטי לרשות

 

ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
רפי סגרון יו"ר, חבר מליאה
יהודה אלבז חבר מליאה
משה טויטו חבר מליאה
הדרן ירון חבר מליאה
ליליאן אדרי גזברית המועצה
נח אלמסי מנהל המחלקה לשירותים חברתיים
עו"ד מנחם צוקר יועץ משפטי לרשות
שמעון עמר מנהל מחלקת גביה, משתתף נוסף

 

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*