יו"ר המליאה:

מר תמיר עידאן – ראש המועצה

אודות המליאה:

מליאת המועצה על פי הגדרתה, היא "חבר אנשים שנבחרו או נתמנו להיוועד, להתייעץ ולהחליט בעניינים הנתונים לסמכותם." המליאה מהווה את הרובד העליון של הרשות המקומית.
נציגיה נבחרים על ידי כל ישוב בנפרד וראש המועצה.
המליאה היא גוף דמוקרטי אשר כל הרשימות שהצליחו לזכות באמונם של תושבי המקום, מיוצגות בה בהתאם לתוצאות הבחירות.
מליאת המועצה היא מעין "בית נבחרים" מקומי. המוסד העליון של המועצה האזורית. זהו הגוף- אשר יותר מכל גורם מקומי אחר, מוסמך לקבוע את תנאי החיים במקום, להשפיע על איכותם, על הכתבת הסדר הציבורי ואכיפתו.
אין בכך לגרוע מסמכות החוק והשלטון המרכזיים לתחום את חובותיה וסמכויותיה ולבקר אותה ביקורת מתמדת.

אופן עבודת המליאה:

מדיניות קבלת ההחלטות מתקבלת בישיבות המליאה. אחת לחודש לפחות, מתקיימות ישיבות מן המניין. על כל חברי המליאה, לדעת מבעוד מועד את הנושאים המועלים בסדר היום לישיבה. פרוטוקול מופץ בפני משתתפיה ומאושר על ידם ולאחר מכן מפורסם באתר המועצה. ביצוען של ההחלטות, בא לידי ביטוי בעבודת הועדות השונות.

מסמכויות המליאה:

 • למנות את סגניו של ראש הרשות ואת חברי הועדות השונות.
 • להאציל סמכויות ותפקידים של ראש הרשות לאחרים.
 • לקבל או לפטר עובדים סטטוטוריים.
 • גיבוש והגדרת עקרונות מדיניות הרשות, תכניות עבודתה, וענייניה הכספיים.
 • ניהול מקרקעי הרשות.
 • הקמת תאגידים עירוניים.
 • לחוקק חוקי עזר.
 • לדון בדו"ח ועדת הביקורת ובדו"ח מבקר המדינה.
 • במקרים מסוימים, באישורו של שר הפנים, מהווה מליאת המועצה גורם אשר מוסמך לדון ולאשר העברתו של ראש הרשות.

על מנת לשמור על כללי מינהל תקין:

 • לחברי המליאה עומדת הזכות החוקית לעיין במסמכי ופנקסי הרשות.
 • בכל הנוגע לישיבות המועצה, על חברי המליאה:
  • לעמוד על זכותם לקבל דו"חות שוטפים ופרוטוקולים.
  • להשתתף השתתפות סדירה בישיבות.
  • ליזום נושאים לדיון, להביע דעתם ולהגיש שאילתות והצעות לסדר היום, זאת, על מנת לייצג נאמנה את ציבור בוחריהם.