הביקורת הפנימית במועצה

תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר ברשות מקומית נקבעו הן בפקודת  המועצות (תיקון מס' 47) תשס"ז-2007, והן בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992, המחייב קיום ביקורת פנימית בכל גוף ציבורי.

התיקון לפקודת המועצות (מס' 47) נכנס לתוקף ב- 8.1.2008 ולפיו הורחבה חובת מינוי המבקר הפנימי, שחלה בעיריות משנת 1971 ובמועצות המקומיות משנת 1997, גם למועצות האזוריות.

תיקון זה הביא להאחדת כללים בין כל הרשויות בנוגע לעבודת המבקר שכן סעיפים מפקודת העיריות חלים על כל הרשויות המקומיות ובכללן על המועצות האזוריות.

הוראות החוק מקנות למבקר המועצה מעמד עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית, אולם הביקורת הפנימית הינה חלק מהארגון ולמען הארגון.

תפקידי המבקר הפנימי במועצה בלשון החוק:

  • לבדוק אם פעולות הרשות המקומית נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית.
  • לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

סמכות הביקורת

למבקר הרשות יש סמכות לבקר את: ראש הרשות, חברי המועצה, עובדי הרשות, המועצה הדתית חבריה ועובדיה, וכן כל גוף שהרשות משתתפת במינוי הנהלתו, או שהיא משתתפת בתקציבו כדי עשירית ומעלה. כפועל יוצא מכך, ישובים ועמותות שהרשות תומכת בתקציבם, נתונים אף הם לביקורת המבקר הפנימי.

על מנת לאפשר למבקר הרשות לבצע את תפקידו כיאות, מחייב החוק את כל מי שכפוף לסמכות הביקורת להמציא למבקר כל מסמך שידרוש, וכן לתת לו הסברים ומענה לשאלותיו בפרק הזמן שהמבקר יקבע. כמו כן, למבקר הרשות ישנה זכות גישה ישירה לכל המידע הממוחשב של הרשות המקומית.

דוח הביקורת

התוצר העיקרי של עבודת הביקורת הוא דוח ביקורת שנתי המוגש לראש הרשות, לוועדת הביקורת ולמליאת המועצה.

לו"ז לעבודת הביקורת:
אחת לשנה, לא יאוחר מ- 1.4, על המבקר להגיש דוח לראש המועצה ולוועדת הביקורת.

בתוך 3 חודשים (עד 1.7) על ראש המועצה להגיש לוועדת הביקורת את הערותיו לדוח. במועד זה יימסר עותק לכל חברי המועצה.

בתוך 2 חודשים (עד 1.9)  על  ועדת ביקורת לקיים דיון בדוח ולהגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה. (על הועדה לפעול ולעמוד בלו"ז גם אם ראש המועצה לא הגיש את הערותיו)

תוך 2 (עד 1.11) חודשים מיום שהגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה על מליאת המועצה לקיים דיון מיוחד בדוח ובהמלצות ועדת הביקורת.

לאחר הדיון במליאת המועצה, נמסר עותק למשרד הפנים ולמבקר המדינה. ממועד זה הדוח גלוי לעיון הציבור.

הביקורת היא כלי ניהולי אפקטיבי העומד לרשות הנהלת המועצה ועובדיה. על ידי התייחסות הלכה למעשה, לממצאי הביקורת והמלצותיה, ניתן לקדם את המועצה לעבודה מועילה יותר, תוך הטמעת תקני עבודה של חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר מידות בקרב כל עובדי המועצה וגורמיה

להדשת טופס תלונה למבקר המועצה לחצו כאן


דוחות המבקר:

דוח מבקר לשנת 2015

דוח המבקר לשנת 2016

דוח המבקר לשנת 2017

דוח המבקר לשנת 2018

דוח המבקר לשנת 2019

דוח המבקר לשנת 2020