קב"ס שדות נגב
תפקידיו ופעולותיו של קצין ביקור סדיר נגזרות ממדיניות משרד החינוך בהתאם להנחיות המפורסמות בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך. מטרת היחידה לביקור סדיר היא להבטיח התמדת תלמידים במערכת החינוך במשך י"ב שנות לימוד קצין ביקור סדיר אחראי לדאוג ליישומו של חוק חינוך חובה ולייצג את מדיניות משרד החינוך.

חוק חינוך חובה חל על כל תלמיד/ה מגיל 5 ועד גיל 18.

היחידה לביקור סדיר פועלת במספר מישורים:
איתור ילדים החייבים בחוק לימוד חובה אך לא בצעו רישום למוסד חינוכי.
איתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה באמצעות קבלת עדכונים מבית הספר וקיום סיורים במקומות ציבוריים.
בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה בתיקו האישי של התלמיד המטופל.
ייזום תוכניות טיפוליות מונעות לצמצום ממדי הנשירה.
טיפול בתלמידים שנשרו, ובכלל זה ייעוץ וסיוע בחיפוש אחר מסגרות מתאימות, על ידי תיווך בין הגורמים השונים.

אחריות על ועדות השמה:
קליטת נתוני התלמיד ושיבוצו במערכת הממוחשבת של משרד החינוך.
השתתפות בועדות אשר מתקיימות בדרך כלל בין החודשים מרץ עד 15/5 לתלמידי בתי ספר ו-31/5 לתלמידי גנים.
כתיבת פרוטוקול הועדה וסיכומו.
חיפוש מסגרת לימודית מתאימה עפ"י המלצת השפ"ח.
קליטת התלמיד במסגרת הרשותית המתאימה בהסכמת ההורים.
מעקב אחר השתלבותו של התלמיד במסגרת החדשה הכולל קשר רציף עם היועצים, המחנכים וההורים לגבי תפקודו של התלמיד.

תמיכה לימודית, קריטריונים להשתתפות בתשלום.
משפחה אשר אחד מילדיה זקוק לאבחון פסיכודידקטי, תפנה למזכירות השפ"ח לקבלת שאלון הורים ומחנך.
ועדה בנושא זה תתכנס על פי הצורך ותדון במתן זכאות למועמדים.
משפחה אשר מטופלת ע"י המחלקה לשירותים חברתיים תגיש את הטפסים והמסמכים אליה.
סכום ההשתתפות ייקבע עפ"י מבחן הכנסה.