הזמנה להציע הצעות להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים של שדות נגב
 

מאגר היועצים של שדות נגב  2021 - 2020
מרכזת הוועדה: שחר אשוש: 

טל'. 08-9938917. פקס: 9930807- 08 [email protected] 
בימים אלה מתפרסם מאגר היועצים של מועצה אזורית שדות נגב.

להורדת המסמכים לחץ כאן >>

 

לכניסה למאגר היועצים מלאו את הטופס המקוון: 

1
פרטים כלליים
2
הענפים והתחומים אליהם המועמד מבקש להיכלל
3
רשימת מסמכים להגשה
4
פירוט ניסיון המועמד:

יש לסמן את התחומים המבוקשים

ענף תכנון והנדסה

ענף: מחשוב טלפוניה ותשתיות

ענף: גזברות, כספים, ביקורת

ענף: חינוך

ענף: רישוי עסקים ונכסים

ענף: בטחון ובטיחות

ענף: כללי

לשימוש המועמד לבדיקה שהכל הוגש על ידו. מסמכי ההזמנה להיכלל במאגר חתומים וסרוקים

[c135

העניק במהלך שלוש השנים קודם להגשת מועמדותו, שירותים בענף ובתחום הרלוונטי בו הוא מבקש להיכלל, ללקוח מוסדי אחד לפחות. "לקוח מוסדי" בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה"ל, קופ"ח, קק"ל, גופים "דו מהותיים", בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל, מפעלים (לרבות מפעלי תעשייה), חברות/קבלני בניה, חברות/קבלני תשתיות, חברות/קבלני פיתוח, חברות ציבוריות. הערה: על אף האמור לעיל, בכל מקום בתחומים, בו נרשמה המילה "מוניציפאלי", הניסיון הנדרש הוא אל מול: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך בלבד.

ניסיון המועמד (חובה) שדה חובה
הגוף המוסדימועד מתן השירותיםאיש קשר אצל המזמיןתפקידטלפון איש קשרפירוט השירותים שניתנוענףתחום

-אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.

-יש להגיש את כלל המסמכים המבוקשים במסגרת הגשת המועמדות לרשימה ולצרפם למסמך זה.