תכנית מתאר כוללנית למ.א שדות נגב – דברי הסבר

 

מועצה אזורית שדות נגב ומנהל התכנון שבמשרד האוצר מקדמים את הכנת תכנית מתאר חדשה למועצה האזורית לשנת היעד 2040. התכנית נערכת על ידי צוות מתכננים ויועצים רב תחומי בראשות האדריכל עדן בר (בר לוי דיין אדריכלי ומתכנני ערים). מטרתה של התכנית לקבוע מדיניות תכנון למרחב המועצה ולכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות. לאחר שהתכנית תאושר היא תהווה מסמך חוקי מחייב. תהליך הכנת התכנית מלווה בוועדת היגוי רחבה לה שותפים נציגי משרדי ממשלה שונים, גופים ציבוריים, רשויות מקומיות גובלות ועוד.

 

הציבור וקהילות המועצה מוזמנים להשתתף בתהליך הכנת התכנית.

 

מפגשים פתוחים עם הציבור ייערכו לאורך הכנת התכנית ויאפשרו לתושבים להתעדכן ולהשמיע את דעתם על התהליך התכנוני. בנוסף למפגשים הפתוחים, אשר מיועדים לציבור הרחב, צוות התכנון נפגש באופן סדיר עם נציגי הנהגות היישובים בכל ישוב וישוב.

 

מידע תכנוני ואפשרות לקשר מוצג בדף זה. (להוסיף כתובת- קישור לדף התכנית במח' הנדסה)

 

רוצה לקבל מידע ולהשפיע ? – הירשם כאן ותקבל הזמנה למפגשים

 (טופס רישום מקוון- https://goo.gl/forms/AjdeTuyhorQDJVk72 )

 

למידע נוסף על התכנית:

טלפון: עירא- 04-8122080 מייל: [email protected], צוות התכנון

 

מה זה "תכנית מתאר כוללנית"?

תכנית המתאר קובעת מדיניות תכנון כוללת, ובה בעת מנחה את התכנון המפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה של תכנית מתאר מקומית כוללנית, תוכל הוועדה המקומית-מרחבית, עם הסמכתה, לקבל את מלוא סמכויות התכנון, לקדם ולאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר.תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית תעסוק בין השאר בזהותה ואופייה של המועצה מול מגמות הפיתוח וההתחדשות של הישובים הסובבים את המועצה האזורית, צרכי הפיתוח של הישובים, היקפי הבניה בישובים, מערך התנועה והכבישים במועצה, מערך השטחים הפתוחים ושטחי החקלאות, מבני הציבור המשרתים את הקהילות השונות, מערך התשתיות בישובים, נושאים סביבתיים אחרים, ועוד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שיתוף הציבור בהכנת התכנית

תכנית המתאר תלווה בתהליך שיתוף ציבור שיובל על ידי חברת 'מודוס'. המטרה היא לייצר תכנית שתתאים ותענה ככל הניתן על צרכי התושבים. לשם בדיקה ולימוד של רצונות הציבור יערכו מפגשים עם נציגי הנהלות היישובים, מפגשים פומביים, קבוצות עבודה והצגה של חומרי התכנון במסגרת אתר זה. בשאר עמודי האתר תוכלו למצוא מידע נוסף והסבר של מונחים שונים העשויים לסייע בהשתתפותכם בהכנת התכנית.

 

שלבים בהכנת התכנית

 

תהליך התכנון כולל חמישה שלבים מוגדרים: ניתוח מצב קיים, קביעת חזון ומטרות לתכנית, פיתוח ובחינת חלופות בנושאים שונים, בחירת חלופה נבחרת וגיבוש מסמכי התכנית.

בשלב הראשון – ניתוח המצב הקיים, בו אנו נמצאים כעת, לומד הצוות את הרקע הנדרש לתכנונה של רמת הנגב ואוסף לצורך כך מידע רב מגורמים שונים - הנהגת המועצה והנהגת הישובים, תושבים, אנשי מקצוע, בעלי עניין במרחב ועוד, במטרה לגבש את סוגיות התכנון המרכזיות המונחות לפתחה של התכנית.

צוות המועצה האזורית וצוות התכנון בליווי מינהל התכנון, שותפים בכל שלבי העבודה הכנת תכנית המתאר, והיא מלווה בתהליך שיתוף ציבור בהתאם לשלבי העבודה השונים ולאורך תהליך התכנון.

 

בברכה

המועצה האזורית שדות נגב, צוות התכנון ומינהל התכנון

 

 

מילון מונחים

מילון כולל פרשנות חופשית של המונחים, ההגדרות המדויקות מופיעות בחוק התכנון והבניה.

 

תכנית מתאר כוללנית:

תכנית מתאר כוללנית מנחה את כיווני הפיתוח של יישוב וחלה על כל שטח היישוב/ רשות, תחום שמכונה גם "קו כחול". התכנית מגדירה את חלוקת השטח לייעודי קרקע עיקריים (מגורים, מסחר, שטחי ציבור, שטחים פתוחים, דרכים ועוד) והוראות לגבי שימושים מותרים האפשריים בכל אחד מייעודי הקרקע השונים. בכדי לשנות תכנית שאושרה יש צורך ביצירת תכנית חדשה המבטלת, משנה או מעדכנת את התכנית המאושרת. על בסיס תכנית מתאר כוללנית מקדמים תכניות מפורטות כמפורט בהמשך.


ייעודי קרקע:

הגדרת סוג הפעילות שיתקיים בשטח מסוים, למשל: "מגורים", "תעסוקה", "בניינים ומוסדות ציבור", ועוד. ייעוד הקרקע מסומן בתשריט התכנית ומוגדר בהוראות התכנית.


שימושים מותרים:

הפעילויות המותרות בייעוד קרקע מסוים שנקבע בתכנית. השימושים מפרטים את ההגדרה הכללית של ייעוד הקרקע. לדוגמא: באזור המוגדר ביעוד "מגורים", מותרים בנוסף גם דרכים, שטחים פתוחים ועוד.

 

תכנית מפורטת:

תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית הכוללנית. במקרים רבים נהוג לקרוא לתכנית מפורטת "תב"ע" – תכנית בנין עיר. התכנית קובעת את גבולות המגרשים ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשים הנכללים בה. בנוסף, קובעת התכנית את קווי הבניין, מספר הקומות המותר, גובה המבנים ושטחי הבנייה המותרים. תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה. לאחר אישור תכנית המתאר הכוללנית והסמכת הועדה המקומית מרחבית לתכנון ובניה, תוכל הועדה לאשר תכנית מפורטות. התואמות את תכנית המתאר,.

 

תשריט התכנית:

תשריט התכנית הוא מפה המציגה את שטח התכנית. בתשריט מסומנים יעודי הקרקע על ידי צבעים שונים והוראות כתובות נוספות של התכנית מסומנות בדרך כלל על ידי סמלים. התשריט מאפשר להבין כיצד הוראות התכנית הכתובות חלות במרחב גיאוגרפי נתון.

 

 

 

הוראות התכנית:

הוראות התכנית (מכונות גם "תקנון") הן המלל הכתוב הקובע מה מותר ומה אסור לבנות על הקרקע הכלולה בתכנית, כיצד לבנות ולאיזה מטרות. הוראות התכנית מנוסחות ומהוות מסמך משפטי.

 

וועדה מקומית מרחבית לתכנון ובנייה:

הוועדה המקומית המרחבית לתכנון ולבנייה (נגב מערבי) היא מוסד התכנון המוסמך לדון בתכנית המתאר הכוללנית ברמה המקומית ולהמליץ על הפקדתה לועדה המחוזית. תחום אחריות הועדה המרחבית כולל את המועצות האזוריות שדות נגב, שער הנגב, אשכול ומרחבים.

 

ועדה מחוזית לתכנון ובנייה:

הוועדה המחוזית מורכבת מנציגי משרדי ממשלה, ראשי רשויות מקומיות, נציגי ציבור וגופים אחרים. הועדה המחוזית של מחוז דרום היא האחראית על המועצה האזורית. ועדה זו היא המוסמכת לאשר את תכנית המתאר הכוללנית. את הועדה המחוזית מנהלת לשכת התכנון המחוזית.