טאבו - אישור על העדר חובות

לצורך קבלת אישור לטאבו יש לפעול כך: 
1. לפנות אל המחלקה, בדואר, בפקס או בפנייה ישירה למחלקה.
2. לשלם במזומן את כל החובות למועצה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד אליו נדרש האישור.
3. להמציא העתק חוזה וכן נסח רישום בטאבו.
4. לדווח על פרטי המעביר או המוכר: שם, מס' זהות, כתובת וטלפון.
5. למלא טופס במחלקת הגבייה בצירוף המסמכים המבוקשים: נסח טאבו, חוזה מכירה, צוואה או הסכם אחר.