חילופי דיירים בנכס

על פי צו המועצות המקומיות, כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך למחלקת הגבייה בכתב.
חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

  1. חוזה שכירות חתום על ידי שני צדדים.
  2. חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים.

הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר. במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות למועצה תוך הקפדה על מספר דגשים:
תקופת השכירות הינה לפחות 12 חודשים.
בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים.
לחוזה צריכה להיות מצורפת כתובת למשלוח דואר של המחזיק הנכנס. יש להקפיד על כך כדי למנוע תקלות בקבלת דברי הדואר.
קריאת מונה מים ליום העברת החזקה בנכס.
יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה ויתעוררו.
באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.


* כל עוד לא התקבלה הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה במועצה.