השגה על חיוב הארנונה

כל נישום המחזיק בנכס ואשר קיבל הודעת שומה לשנת המס, זכאי להשיג על גובה חיוב הארנונה במקרה של טעות בסוג הנכס, גודל הנכס, השימוש בו, או אם אינו מחזיק בנכס כמשמעו בצו המועצות המקומיות.
את ההשגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה, עד 90 יום מקבלת הודעת התשלום הראשונה בשנת המס. הגשת השגה אינה עילה לעיכוב בתשלום או דחייתו.
אם העילה להשגה הינה גודל הנכס, יש לצרף תשריט מדידה בחתימת מודד מוסמך.
על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

בעל הנכס רשאי לערער על התשובה להשגה, תוך 30 יום מיום קבלת תשובת מנהל הארנונה.

את ההשגה ניתן להגיש באמצעות:

 

  1. פקס': 08-9938957
  2. דוא"ל: [email protected]
  3. דואר: מחלקת הגבייה, מ.א שדות נגב ד.נ נגב עבור מנהל הארנונה במחלקת הגבייה.
  4. במסירה ידנית: מחלקת הגבייה במועצה.