הנחות ופטורים מארנונה

ההנחה במסים הינה לאותה שנת מס בלבד. לא ניתן לקבל הנחות רטרואקטיביות.
תושב המגלה כי ההנחה שניתנה לו בעבר התבטלה, מוטלת עליו האחריות לפנות למחלקת הגבייה לבירור הסיבה. כמו כן, עליו להמציא מסמכים עדכניים התומכים בזכאות להנחה. סמכות המועצה למתן הנחות, מעוגנת בחוקים ותקנות שאושרו בכנסת ועל ידי שר הפנים, ואינה רשאית לסטות מהנחיות אלו.
זכאות עיקר מקבלי ההנחות נקבעת מנתוני המוסד לביטוח הלאומי, משרד הביטחון ומשרד האוצר המועברים למחלקת הגבייה אחת לתקופה. כל זכאי ששמו אינו מופיע ברשימות אלה, נדרש להביא אישור מאותם גורמים.
 
אם את/ה נכלל/ת ביותר מאחת מקבוצות ההנחה המוזכרות, תוכל/י לקבל רק הנחה אחת, אך זו תהיה ההנחה הגבוהה מבין אלו להן את/ה זכאי/ת. למחזיק בשני נכסים תינתן הנחה לנכס אחד בלבד - הנכס בו המחזיק מתגורר בפועל ועל פי הכתובת המופיעה בתעודת הזהות. אם נמצא המחזיק זכאי להנחה, ויש ברצונו לשלם ארנונה לשנה מראש, ייהנה מהנחה נוספת בכפוף להנחיות משרד הפנים וחוק ההסדרים.
 
כל הזכאי להנחה בארנונה, וחל שינוי במצבו המשפחתי או הכלכלי, נדרש להודיע על כך למחלקת הגבייה. המועצה תהיה רשאית לבדוק את נתוני הבקשה ולאמתם בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה. לא תינתנה הנחות לשנים קודמות אלא לשנת המס הנוכחית בלבד.
זכאי להנחה שלא פרע במלואה את יתרת הארנונה שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה, תהייה ההנחה שנקבעה לו בטלה ותיווסף ליתרת הארנונה.