הארנונה מהי?

הארנונה היא מס המוטל מדי שנה על המחזיקים בנכסי דלא ניידי, במבנים, בדירות, בקרקעות ועוד.
הטלת הארנונה מעוגנת בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות מ-1941, שהוחלפה בפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש] וכן בצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950, ובצו המועצות המקומיות (ב), התשי"ג-1953.
הארנונה נועדה לסייע לרשות המקומית במימון פעולותיה לרווחת התושב, בתחומי החינוך, התרבות, הנוער והספורט, הרווחה, איכות הסביבה, הביטחון, הגינון ועוד.
מדי שנה קובעת הממשלה את שיעורי עליית הארנונה לעומת השנה הקודמת בכלל הרשויות המקומיות. הללו מעוגנים בחוק ההסדרים למשק המדינה.

הממשלה קובעת גם את שיעור תעריפי המינימום והמקסימום של הארנונה לנכסים השונים, בהתאם לסוגי השימושים השונים, שיעור ההנחות והקבוצות הזכאיות להן, ואילו הרשות המקומית מאשרת בצו המסים השנתי את תעריפיה והנחותיה, בתוך הגבולות שהוגדרו על ידי הממשלה.
לשירות התושבים עומד צוות עובדים מיומן ומוכשר העושה את המיטב כדי להעניק רמת שירות גבוהה ביותר לכל פונה. במקביל מוצעות לתושב דרכי תשלום נוספות (אינטרנט ו/או מענה טלפוני ממוחשב) שתכליתם הגמשת התהליך וחיסכון ניכר בזמנו של הפונה.
צו הארנונה המלא תלוי על לוחות המודעות בבנייני המועצה ובלוחות המודעות ביישובים.