הדרכים לאכיפת חובות?

אזרח אשר לא שילם את התשלום הדו-חודשי במועד הנדרש, יחויב בהפרשי הצמדה ובתוספת ריבית צמודה בשיעור 0.75% לחודש על פי חוק. בנוסף לכך, בחלוף 15 יום מהמועד הנקוב בחשבון, תישלח דרישה לתשלום חוב שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונו. 
במידה שלא ישולם החוב למרות הדרישה וההתראה, רשאית המועצה לפעול כנגד החייבים כמפורט בחוק בדרכים הבאות: 

  • עיקול משכורת
  • עיקול חשבונות בנק
  • עיקול נכסים
  • עיקול מטלטלין
  • עיכוב יציאה מהארץ
  • עיקול רכב
  • הערת אזהרה על הנכס

כמו כן יחולו על החייב (בנוסף על חובו למועצה) גם הוצאות נוספות כגון: הוצאות המשפט, הוצאה לפועל, הוצאות עיקולים ושכר טרחת עורך דין (כמתחייב בחוק).
מאחר והמועצה אינה מעוניינת להפעיל אמצעי אכיפה ולגרום להוצאות כספיות מיותרות, אנא הסדירו את חובכם בטרם יופעלו נגדכם הליכי גבייה מנהלית או משפטית הכרוכים בתוספת הוצאות.