לכבוד

תושבי היישוב תושייה

שלום רב,

 

הנדון: מינוי ועדת ביקורת

בעקבות מכתב שהתקבל על הפסקת עבודה של אחד מחברי הוועד של תושייה  הריני להביא לידיעתכם כי עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף 130 (א) "המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי הישוב, אשר אינם חברי ועד מקומי מתוך רשימת תושבים אשר יציעו את מועמדותם. (ב) מס' חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה".

תפקיד ועדת ביקורת יהיה לבדוק את הוצאתם לפועל של החלטות הועד המקומי, כמו כן תבדוק חשבונות ופעולות במסגרת התקציבית המאושרת ותבדוק אם תוקנו הליקויים בפעולות הוועד אשר נמצאו בביקורת קודמת.

תפקידיה הנוספים של הוועדה מפורטים בצו.

אשר על כן, הננו מזמינים את תושבי היישוב להגיש מועמדותם לחברות הועדת ביקורת של היישוב. המועמדים אשר יבחרו יובאו לאישור מהמליאה.

יש להגיש מועמדות בצירוף קורות חיים והצהרת מועמד חתומה באמצעות הדואר, המייל או הפקס למשרדה של הח"מ, לא יאוחר מיום חמישי כ"ו טבת תש"פ (23/1/2020) בשעה 15:00.

מצ"ב טופס הצהרת המועמד.

 

                                                                                                            בכבוד רב,

 

העתק:

מר תמיר עידאן – יו"ר המועצה

עו"ד מצחם צוקר – יועץ משפטי

מר אלי יגנה – מבקר פנים

חברי ועד מקומי

חבר מליאה

                                               

                                                                                                            איילת קלימי

                                                                                                מנהלת אגף מונציפלי

                                   

 

תאריך _____________

 

לכבוד

המועצה האזורית שדות נגב

 

א.ג.נ.,

 

 

הצהרת מועמד לכהונת חבר וועדת ביקורת ביישוב_____________

 

אני הח"מ___________________ מ"ז_____________________

 

מגיש בזאת מועמדותי לכהן כחבר בוועדת הביקורת של היישוב.

 

  1. ידוע לי ואני מסכים לכך, כי לא תאושר על ידכם כהונת שניים או יותר מהמועמדים שהינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה ( הורים, אח ואחות, בנים ובנות).

 

  1. איני מכהן כחבר במועצה ואיני עובד במועצה או בתאגיד עירוני הקשור עמה.

 

  1. ידוע לי כי באם תוגשנה הצעות מועמדים קרובי משפחה או שהינם עובדי מועצה כאמור, תחליט המועצה על המועמד המתאים ביותר לפי שיקול דעתה מבין אלו העונים אחר דרישות הכשירות דלעיל.

 

 

 

 

ולראיה באתי על החתום: