ועדת חובה

חברי הועדה:

שם תפקיד
תמיר עידאן יו"ר, ראש המועצה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
אורן חדד גזבר המועצה
רומן זבורוב מהנדס המועצה
דורון ציפילביץ אחראי נכסים ברשות
מנחם צוקר יועץ משפטי לרשות

מטרת הועדה:

רק באמצעות ועדה להקצאת קרקע או מבנה רשאית הרשות המקומית להקצות קרקע או מבנה בחינם לגוף הפועל בתוך תחום הרשות על פי הנוהל שפרסם משרד הפנים.

תחומי עיסוק:

להסדיר הקצאת קרקע בפטור ממכרז וללא תמורה על ידי הרשות המקומית לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושא: חינוך, תרבות,דת, בריאות, רווחה, ספורט וכדומה כדי לסייע לפעולותיהם תוך זמירה על מנהל תקין.

הרכב הועדה:

מזכיר הרשות או עובד בכיר מטעמו

גזבר הרשות או נציגו

יועץ משפטי לרשות

מהנדס הרשות

מנהל מחלקת הנכסים ברשות או אחראי על תחום הנכסים ברשות

 

* המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*