מטרת הועדה:

להסדיר את ההליך לאישור של גיוס תרומות וקבלתן על-ידי רשויות מקומיות ותאגידים הנשלטים על-ידיהן. כמו כן, מטרת הועדה הינה ולעגן עקרונות ראויים לאישור תרומות אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על טוהר המידות.

הרכב הועדה:

שם תפקיד
נחמה נצר יועמ"ש
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
ליליאן אדרי גזברית המועצה