מטרת הועדה:

מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו.

הרכב הועדה:

מנהל מדור רכש.

ועדה מקצועית-לא יכללו נבחרי ציבור.

*ועדה זו הינה ועדת חובה.

 

חברי הועדה:

שם תפקיד
אורן חדד גזבר המועצה
נורית כהן חדד מזכירת המועצה
שחר עשוש מנהל מדור רכש
ירון חדד מנהל מחלקת שפ"ע
צחי עסיס מהנדס המועצה

 

*המידע נועד לעזר בלבד ואינו מהווה תחליף להוראות החוק והנחיות מנכ"ל משרד הפנים*