הדרישה להכנת תיק מפעל מופיעה בתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשכ"ג 1993 
בסעיף 4(א) קובעת התקנה, "בעל מפעל מסוכן יכין ויחזיק תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ותקריות העלולות להתרחש אגב תפעול מפעלו והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה (להלן – תיק מפעל".

מי מוגדר כמפעל מסוכן?

מפעל מסוכן הנו מפעל המחזיק חומרים מסוכנים בכמויות העולות על הכמויות המצוינות בחוק החומרים המסוכנים על תקנותיו.

"חומר מסוכןמוגדר בתקנה כ"חומר בכל מצב צבירה שהוא בעל מספר או"מ כמפורט בספר הכתום, וכמתואר בחלקים א' וב' בתוספת הראשונה לצו פיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט-1978."
על פי תקנה מס' 4: מוטלת חובה על בעל המפעל או מנהלו להכין תיק מפעל לטיפול במקרי תקלות ובתקריות העלולות להתרחש במפעל ולסכן בני-אדם במפעל ומחוצה לו -  לצפייה