1. שינוי בעלות בעסק
  2. שינוי בסוג העסק
  3. שינוי/ תוספת בעסק קיים או הרחבתו
  4. תוספת סוג/פריט לעסק
  5. שינוי מקום העסק
  6. עסקים המחוייבים בחידוש תקופתי של הרישיון
  7. חיסול העסק - יש להודיע על כך למחלקת רישוי עסקים