במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים מפרסמת בזאת רשות הרישוי – מועצה אזורית שדות נגב (להלן "המועצה")- את ה"מפרט האחיד" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו (להלן: "מבקש הרישיון").
המפרט האחיד מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").

המפרט האחיד ישמש כלי עזר למבקש הרישיון, בבואו לבקש או לחדש את רישיון העסק, כאשר מחובתו ובאחריותו של מבקש הרישיון לבחון עמידתו בכל הוראה אחרת, שאינה חלק מהמפרט האחיד, אשר רלוונטית להפעלתו כדין של העסק המבוקש.

המפרט האחיד כולל את דרישות רשות הרישוי לקבלת רישיון העסק.

הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלתם של כל חלקי המפרט האחיד 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – (להלן: "נותני האישור") (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות): ובנוסף חלות הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה המועצה.

לצפייה במפרט האחיד של משרד הפנים - לחצו כאן


על כל מבקש רישיון לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן במלואן ובמצטבר.