♦ הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי האגף בשעות קבלת הקהל.
♦ הבקשה תוגש באופן פרונטלי בלבד ותיאום מול מנהל מחלקת רישוי עסקים ע"י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את תכנית העסק בצירוף ייפוי כח מבעל העסק. לטופס יש לצרף:
   חמש - שש תכניות הנדסיות (העתקות שמש גרמושקות) חתומות ע"י בעל מקצוע מוסמך,רשום ומורשה כחוק (כגון: מהנדס,הנדסאי בנין ואדריכל) שתכלולנה את הפרטים: •גוש,   

   חלקה, כתובת העסק, שם /שמות מנהלי העסק וסוג העסק כמוגדר בחוק.

♦ תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1
♦ תרשים מגרש בקנ"מ 2500: 10 (מפה מצבית)
♦ תכנית העסק בקנ"מ 1:100
♦ בבתי אוכל יש לשרטט את המטבח על כל הציוד, פרישתו, ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר אוכל, חדרי שירות והמחסן.

רשות הרישוי ו/או נותן האישור רשאים לדרוש מהמבקש הגשת פרטים נוספים שיכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.
הם רשאים לדרוש ממגיש הבקשה כי לתכנית עסק יצורפו חוות דעת של בעל מקצוע בעניין מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.