לאחר אישור התכנית ע"י הגורם המוסמך, הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק.

קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרשיון.
תחילה עליכם לקבל הסכמת נותני האישור המוגדרים בחוק ובתקנותיו.
הפנייה תיעשה באמצעות רשות הרישוי, לאחר הגשה לרשיון.

אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם ובהתאם העסקים לדרישות החוק  - הרשיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישור
*במידה וישנו סירוב מגורם אחד או יותר הרשות לא תוכל להנפיק רישיון עסק.

קבלת חוות דעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
לבקשה יש לצרף:

1.תרשים סביבה בקנ"מ 2500: 1, כמפורט בתקנות שבסימוכין סעיף 12 (א').
2.מפה מצבית בקנ"מ 2500: 1 (תרשים מגרש) סעיף 13 (א').
3.תכנית העסק בקנ"מ 100: 1 סעיף 14 (א') בבתי אוכל בקנ"מ 50 :1

התכניות יוגשו בגרמושקה אחת בחמישה – שישה עותקים על פי חוק ובהתאם לדרישות האגף לרישוי ופיקוח העסקים.
קבלת חוות דעת מקדמית אינה מהווה היתר או רשיון לפתוח או לנהל עסק.

לצפייה בתרשים זרימה רישוי עסקים