כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצה אזורית שדות נגב בלבד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על שדות נגב ו/או על כל תאגיד מועצתי ו/או על כל גוף אחר הקשור לשדות נגב חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה אזורית שדות נגב ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לשדות נגב אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם ,מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה אזורית שדות נגב ו/או אצל הגופים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.